Skip to main content

DCM EMBA Metering & Control nv

Michel Geysemansstraat 1
2550 WAARLOOS
België

T +32 (0)15 300.420
contact@dcmemba.eu

BE 0847.791.579

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DCM EMBA M&C gesloten overeenkomsten, de totstandkoming en uitvoering daarvan en op alle door DCM EMBA M&C uitgebrachte offertes. De wederpartij bij dergelijke overeenkomsten en/of offertes wordt aangeduid als: “Opdrachtgever”.

1.2 De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Opdrachtgever aanvaard door het enkel feit van het sluiten van een overeenkomst met DCM EMBA M&C. Deze aanvaarding geldt ook voor alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Afwijking van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk door DCM EMBA M&C aanvaard is. Dergelijke afwijkingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet en zij gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard is.

2. OFFERTES EN PRIJZEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn in principe vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald. Zij binden DCM EMBA M&C niet, tenzij zij de opdracht op basis van deze aanbieding schriftelijk bevestigd heeft.

2.2. Onze offertes en bestekken zijn slechts bindend voor zover zij door een gevolmachtigde van DCM EMBA M&C werden ondertekend en zulks gedurende een periode van 60 dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

2.3. Alle door DCM EMBA M&C opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4. De prijzen zijn gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden, tenzij anders vermeld in de offerte.

2.5. De opdrachten worden gefactureerd tegen de prijzen en de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst. DCM EMBA M&C behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen, indien na de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijzen van grond- en hulpstoffen, energie, vrachten en transport en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

2.6. Voor orders kleiner dan 250 euro wordt 25 euro administratie- , verpakkings- en behandelingskost aangerekend.

3. OPDRACHTEN

3.1. Orders van een Opdrachtgever binden DCM EMBA M&C niet. Er komt tussen DCM EMBA M&C en de Opdrachtgever slechts een overeenkomst tot stand mits ondertekening door een gevolmachtigde en de Opdrachtgever van de offerte, een bestek, een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst.

3.2. Meerwerken, niet vermeld in de offerte noch in de overeenkomst, worden in principe schriftelijk vastgelegd en gedagtekend door beide partijen. Zij worden in ieder geval afzonderlijk aangerekend aan de hand van verbruikte materialen en de gepresteerde werkuren.

3.3. Wijzigingen in de opdracht van welke aard ook, door de Opdrachtgever, na het tot stand komen van de overeenkomst, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DCM EMBA M&C ter kennis worden gebracht en dienen gepaard te gaan met een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Dergelijke wijzigingen worden aan de Opdrachtgever extra aangerekend.

3.4. DCM EMBA M&C houdt zich het recht voor aanvullende werkzaamheden uit te voeren, die niet vermeld waren in de oorspronkelijk tussen partijen afgesloten overeenkomst en deze aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht, dit alles in het belang van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt onverwijld op de hoogte gesteld van deze aanvullende werkzaamheden en de kostprijs ervan.

3.5. Indien de Opdrachtgever de gegeven opdracht of bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht of bestelling gemaakte kosten aan DCM EMBA M&C te vergoeden, evenals een schadevergoeding ten bedrage van 20% van de overeengekomen totaalprijs.

3.6. Wijzigingen en/of annuleringen van de gegeven opdrachten binden DCM EMBA M&C pas na schriftelijke acceptatie door deze laatste.

4. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1. Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats in het magazijn van DCM EMBA M&C te Waarloos, Michel Geysemansstraat. Vanaf dit ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de Opdrachtgever. Wanneer DCM EMBA M&C het transport (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de opslag, het laden en lossen en het vervoer zelf van de goederen) moet organiseren, doet zij dit steeds als aangestelde van de Opdrachtgever, op risico van deze laatste. De Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

4.2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de correctheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens.

5. LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJN

5.1. De vermelde leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en niet-bindend. Gebeurlijke overschrijdingen van de termijn zullen geen aanleiding geven tot gedeeltelijke, noch volledige ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding lastens DCM EMBA M&C.

5.2. Indien mocht blijken dat op de overeengekomen leveringsdatum geen levering kan plaats vinden door omstandigheden te wijten aan de Opdrachtgever, geeft dit de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen tegenover DCM EMBA M&C op te schorten en is DCM EMBA M&C gerechtigd deze goederen alsnog te factureren en op rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan mits een forfaitaire vergoeding van 1% per maand aan te rekenen op het factuurbedrag voor de periode gedurende dewelke de levering wordt opgeschort.

5.3. Tenzij anders overeengekomen zal, indien een uitvoering van werken door omstandigheden, niet te wijten aan DCM EMBA M&C, en andere dan overmacht, niet kan doorgaan op de door partijen overeengekomen datum, DCM EMBA M&C gerechtigd zijn om per extra werkdag een forfaitair bedrag van 800,00 EUR excl. BTW aan te rekenen, onverminderd het recht van DCM M&C om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade (die kan bestaan uit, doch niet beperkt is tot, kosten van personeel van onderaannemers, kraanwerk en controle-instanties).

6. OVERMACHT

6.1. Van overmacht aan de zijde van DCM EMBA M&C is in ieder geval sprake indien deze na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer, doch niet beperkt tot oorlog, mobilisatie, oproer, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, weersinvloeden, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige aflevering van de verkochte zaken, daarvoor benodigde grondstoffen en/of hulpmaterialen, verkeersfiles, verkeers- ongevallen; alles zowel in het bedrijf van DCM EMBA M&C als bij derden, van wie DCM EMBA M&C de zaken en/of de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risico van DCM EMBA M&C ontstaan.

6.2. In geval van overmacht zal de partij die nadeel ondervindt van de overmacht onmiddellijk (en in ieder geval binnen een periode van 8 dagen na het ontstaan van de overmacht) de andere partij per aangetekend schrijven in kennis stellen. Deze kennisgeving moet alle noodzakelijke feitelijkheden bevatten om de andere partij in staat te stellen om het bestaan van de overmacht vast te stellen. Vanaf dat ogenblik wordt de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort gedurende de duur van de overmacht. De partij die nadeel ondervindt van de overmacht zal alles in het werk stellen om de vertraging tot een minimum te herleiden en zal de andere partij in kennis stellen van de maatregelen die daartoe worden genomen. De partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoeding van de ene aan de andere partij indien de overmacht aanhoudt of vaststaat dat deze zal aanhouden gedurende een periode van minstens 90 dagen.

6.3. In geval van overmacht is DCM EMBA M&C naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussen- komst te annuleren, dan wel het moment van dienstverlening en/of levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat Opdrachtgever jegens DCM EMBA M&C aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Alle tot dan toe door DCM EMBA M&C gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

7. KLACHTEN

7.1. Klachten over geleverde materialen, in zover deze zichtbare gebreken betreffen, moeten binnen de 48 uur na ontvangst der goederen schriftelijk ter kennis worden gebracht aan DCM EMBA M&C, op straffe van verval van elk recht op schadevergoeding. Klachten over uitgevoerde werken, in zover het zichtbare tekortkomingen aan uitgevoerde werken betreft, dienen schriftelijk meegedeeld te worden uiterlijk bij het opleveren van de werf, eveneens op straffe van verval van elk recht op schadevergoeding.

7.2. Eventuele verborgen gebreken aan geleverde materialen of uitgevoerde werken, moeten DCM EMBA M&C – op straffe van verval van verhaal – binnen een termijn van 48 uur lopende vanaf het tijdstip waarop de Opdrachtgever dit gebrek heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen, gemeld worden aan DCM EMBA M&C. Deze melding gebeurt per aangetekend schrijven en bevat een gedetailleerde beschrijving van de gebreken.

7.3. Mocht zich aan een door DCM EMBA M&C geleverd product een gebrek voordoen, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat dit een gevolg is van een fabricage- of materiaalfout, dan zal DCM EMBA M&C binnen de garantietermijnen zoals bepaald in artikel 11 en binnen de BENELUX het betreffende product hetzij herstellen, hetzij vervangen door een ander materiaal van dezelfde soort, hoeveelheid en afmeting, en dit binnen een redelijke termijn, nadat de Opdrachtgever het te vervangen materiaal franco, zonder kosten en op eigen risico verzonden heeft aan DCM EMBA M&C.

7.4. De klachten zullen zo spoedig mogelijk door DCM EMBA M&C op hun gegrondheid worden onderzocht. De Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.

7.5. Indien naar het oordeel van DCM EMBA M&C terecht is geklaagd over een door haar geleverd product of dienst en Opdrachtgever – eveneens naar het oordeel van DCM EMBA M&C – voldoende bewijs heeft kunnen leveren dat het gebrek inderdaad reeds bestond ten tijde van de levering of de uitvoering van de werken, zal DCM EMBA M&C steeds naar eigen keuze (i) het gebrekkige product of een deel daarvan kosteloos vervangen, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van het product of dienst herstellen, of (iii) de aanschafprijs van het gebrekkige product aan Opdrachtgever vergoeden, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is tot schadevergoeding.

7.6. DCM EMBA M&C aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden, ofwel door externe oorzaken.

7.7. DCM EMBA M&C is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan.

7.8. In geen geval geeft een eventuele klacht, noch met betrekking tot goederen of geleverde diensten, noch met betrekking tot facturen, aan de Opdrachtgever het recht om zijn verplichtingen uit enige overeenkomst op te schorten, noch de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De aansprakelijkheid van DCM EMBA M&C met betrekking tot door haar verleende diensten en verkochte en geleverde zaken is beperkt tot het bepaalde in artikel 7.5. Met name is DCM EMBA M&C niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, behoudens in geval van bedrog, opzet of grove schuld.

8.2. DCM EMBA M&C staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen/werken zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of een gebrek aan zorgvuldigheid.

8.3. In geval van aansprakelijkheid, is DCM EMBA M&C nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval DCM EMBA M&C voor de desbetreffende schade verzekerd is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen.

9. BETALINGEN

9.1. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, behoudens indien schriftelijk anders werd overeengekomen.

9.2. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en onverminderd het recht van DCM EMBA M&C om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bovendien zal elke onbetaalde factuur vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met de verwijlintrest van 1% per maand op het openstaande factuurbedrag.

9.3. Onverminderd haar recht op schadevergoeding is DCM EMBA M&C in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de Opdrachtgever, gerechtigd ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden per aangetekend schrijven.

9.4. Bij niet-betaling van een factuur binnen de gestelde termijn zullen andere, nog niet-vervallen schuldvorderingen op de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eveneens opeisbaar worden.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van DCM EMBA M&C.

11. WAARBORG

11.1. DCM EMBA M&C biedt aan handelaren, behoudens andersluidende overeenkomst, een waarborg van 3 maanden op de door haar uitgevoerde herstellingen, te rekenen vanaf de datum van levering van de betrokken dienst.

11.2. DCM EMBA M&C biedt aan handelaren, behoudens andersluidende overeenkomst, een waarborg van 12 maanden op projecten en levering van goederen (trade), te rekenen vanaf de datum van de levering van de betrokken goederen of systemen.

12. TERUGNAME VAN GOEDEREN

12.1. Geen goederen mogen teruggezonden worden dan mits schriftelijk akkoord van de verkoper. Enkel ongebruikte goederen komen in aanmerking voor eventuele terugname. De goederen dienen franco en zonder kosten, ongeschonden, op risico van en door de Opdrachtgever verzonden te worden. Alle kosten voor het opnieuw verkoopsklaar maken van de teruggezonden goederen zullen aangerekend worden.

Indien de opdracht/verkoop ontbonden wordt ten laste van de Opdrachtgever, moeten de goederen door en op kosten van de Opdrachtgever teruggezonden worden.

In alle gevallen van terugzending heeft de DCM EMBA M&C recht op een forfaitair bedrag van 20% van de overeengekomen verkoopprijs om de administratie- en magazijnkosten te dekken, met een minimum van 50 EUR.

13. TAAL

13.1 Onderhavige Nederlandstalige voorwaarden vormen de enige officiële en juridisch afdwingbare versie, onverminderd welke vertaling ervan ook die door DCM EMBA M&C zou worden meegedeeld aan de Opdrachtgever.

14. GESCHILLEN

14.1. Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DCM EMBA M&C bevoegd.

Bedankt. Wij verwerken uw aanvraag zo spoedig mogelijk.
An unrecoverable error occurred.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.

Heb je nog een vraag of opmerking na je websitebezoek ? Aarzel niet om ons te contacteren via onderstaand contactformulier.
Op onze contactpagina vind je nog meer contactmogelijkheden en -gegevens.

Om u snel te kunnen antwoorden vragen we u volgende informatie aan te geven

Gelieve alle verplichte velden correct op te geven.

DCM EMBA nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van onze (laatste) activiteiten? Schrijf je dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief. 

Bedankt. We verwerken uw aanvraag zo spoedig mogelijk.
An unrecoverable error occurred.
De verwerking is bezig. Even geduld a.u.b.
@
We zullen uw e-mail nooit met iemand anders delen.
Gelieve alle verplichte velden correct op te geven.

Deel ons op sociale media

Vind je deze pagina interessant (voor anderen)? Deel deze pagina dan zeker via je eigen sociale media kanalen. Dit kan makkelijk via onderstaande knoppen.